9h:47 (GMT+7) - Thứ hai, 22/04/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Linh mục đoàn

DANH SÁCH LINH MỤC ĐOÀN PHÁT DIỆM NĂM 2023

(cập nhật ngày 01.9.2023)

STT QUÝ CHA  TÊN NƠI ĐANG PHỤ TRÁCH ĐỊA CHỈ
1 Phaolô Nguyễn Xuân   An  Chính xứ Hải Cường  Văn Hải - Kim Sơn - Ninh Bình
2 Giuse Đinh Tuấn  Anh  Chính xứ Ứng Luật Quang Thiện - Kim Sơn - Ninh Bình 
3 Antôn Nguyễn Thế Anh Phó xứ Phát Vinh Lưu Phương-Kim Sơn-Ninh Bình
4 Phêrô Vũ Ngọc  Ánh  Nghỉ hưu tại Nhà Tĩnh Dưỡng  Phát Diệm-Kim Sơn- Ninh Bình
5 Phaolô Trần Văn Ân Phó xứ Bình Sa Lai Thành - Kim Sơn - Ninh Bình
6  Antôn Nguyễn Hữu Bình Phó xứ Kim Đông Kim Đông-Kim Sơn-Ninh Bình
7 Phêrô Nguyễn Văn Bình Phó xứ Dưỡng Điềm Hồi Ninh - Kim Sơn - Ninh Bình
8 Antôn Trần Ngọc  Bách  Chính xứ Nam Biên  Khánh Mậu -Yên Khánh -Ninh Bình
9 Giuse Vũ Văn  Biển Chính xứ Khoan Dụ  Khoan Dụ - Lạc Thủy - Hòa Bình
10 Gioan B. Nguyễn Ngọc  Châu  Chính xứ Thuần Hậu  Ân Hòa - Kim Sơn - Ninh Bình 
11 Phêrô Nguyễn Văn   Chuyển Chính xứ Sào Lâm  Văn Phú - Nho Quan - Ninh Bình
12 Gioan Nguyễn Ngọc  Công Chính xứ Mỹ Châu  Quỳnh Lưu - Nho Quan - Ninh Bình
13 Phêrô Phan Hồng  Công Phó xứ Cách Tâm  Chính Tâm-Kim Sơn-Ninh Bình
14 Giuse Phạm Văn   Công Chính xứ Hoài Lai  Lai Thành - Kim Sơn - Ninh Bình
15 Giuse Đỗ Văn Dân Chính xứ Yên Liêu  Khánh Thịnh - Yên Mô - Ninh Bình
16 Gioan B. Vũ Văn  Dần Chính xứ Quảng Phúc  Yên Phong - Yên Mô - Ninh Bình
17 Giuse Trần Văn  Đáng Phó xứ Như Tân  Kim Tân- Kim Sơn - Ninh Bình
18 Phaolô Dương Quang Đạo Chính xứ Hiếu Thuận Khánh Mậu - Yên Khánh - Ninh Bình
19 Phaolô Trần Tiển Đạt Phó xứ Tân Khẩn Kim Mỹ - Kim Sơn - Ninh Bình 
20 Gioan B. Nguyễn Văn Điềm Chính xứ Quyết Bình  Hồi Ninh- Kim Sơn- Hòa Bình
21 Giuse Vũ Quang Điện Nghỉ hưu tại Giáo họ Đức Bà  Khánh Nhạc - Yên Khánh - Ninh Bình
22 Antôn Nguyễn Đức Điều Chính xứ Uy Đức  Gia Hòa - Gia Viễn - Ninh Bình
23 Giuse Trần Văn  Đỉnh Ban Truyền thông 75 Phát Diệm Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
24 Phaolô Nguyễn Văn Định Chính xứ Hoà Lạc  Như Hoà-huyện Kim Sơn- Ninh Bình
25 Phêrô Trịnh Ngọc  Do Chính xứ Phúc Nhạc  Khánh Nhạc - Yên Khánh - Ninh Bình
26 Gioan B. Đỗ  Văn  Đoan Chính xứ Vô Hốt  Lạc Vân- Nho Quan - Ninh Bình
27 Phaolô Trần Văn Đông Phó xứ Tân Mỹ  Kim Mỹ - Kim Sơn - Ninh Bình
28 Phêrô Vũ Đại Đồng Chính xứ Tam Châu  Khánh Nhạc - Yên Khánh - Ninh Bình
29 Anrê Đào Văn Du Chính xứ Đồng Đinh  Thượng Hòa - Nho Quan - Ninh Bình
30 Phêrô Trần Quang Đức Chính xứ Bạch Liên  Yên Thành - Yên Mô - Ninh Bình
31 Gioan B. Dương Hoài Đức Chính xứ Quảng Nạp  Yên Thắng - Yên Mô - Ninh Bình
32 Phêrô Trịnh Văn  Dương Chính xứ Hảo Nho  Yên Lâm - Yên Mô - Ninh Bình
33 Gioan Nguyễn Văn  Giao Nghỉ hưu tại Nhà Tĩnh Dưỡng Phát Diệm-Kim Sơn-Ninh Bình
34 Phêrô Trịnh Văn  Hai Phó xứ Uy Đức Gia Hoà-Gia Viễn-Ninh Bình
35 Antôn Đoàn Minh  Hải Chính xứ Phát Vinh  Lưu Phương-Kim Sơn - Ninh Bình
36 Giuse Lê Văn  Hải Phó xứ Lạc Bình Thạch Bình-Nho Quan-Ninh Bình
37 Giuse Nguyễn Văn  Hải Chính xứ Hào Phú Khánh Phú - Yên Khánh - Ninh Bình
38 Phaolô Đinh Công Hanh Chính xứ Như Sơn Xuân Thiện - Kim Sơn - Ninh Bình
39 Giuse Nguyễn Văn  Hào Nghỉ hưu tại Nhà Tĩnh Dưỡng Phố Phú Vinh - Kim Sơn - Ninh Bình
40 Gioan. B Lê Văn Hào Chính xứ Trì Chính Trị Trấn Phát Diệm - Kim Sơn - Ninh Bình
41 Gioan B. Nguyễn Văn Hào Đại Chủng viện Huế 30 Kim Long - Tp. Huế
42 Phêrô Trần Mạnh  Hảo Phó xứ Hoà Lạc Quang Thiện - Kim Sơn - Ninh Bình 
43 Giuse Phạm Văn  Hiến Quản nhiệm giáo họ An Lạc  Thống Nhất - Lạc Thủy - Hòa Bình
44 Phêrô Nguyễn Văn  Hiện Chưởng ấn  75 Phát Diệm Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
45 Phêrô Hoàng Văn Hiệp Cha Giáo Tcv Phát Diệm Kim Chính - Kim Sơn - Ninh Bình
46 Phaolô Trần Minh Hiếu Phó xứ Yên Vân Yên Vân- Yên Khánh - Ninh Bình
47 Giuse Nguyễn Xuân Hoà Trụ sở PD Xóm mới/Chuẩn bị đi học 212 Lê Đức Thọ - P.15 - Q. Gò Vấp - Tp. HCM
48 Phêrô Trần Văn  Hòa Chính xứ Phát Diệm TT. Phát Diệm - Kim Sơn - Ninh Bình
49 Giuse Trần Công Hoan Chính xứ Xuân Hồi  Chính Tâm - Kim Sơn - Ninh Bình
50 Giuse Trần Văn  Hoan Phó xứ Văn Hải  Văn Hải -Kim Sơn - Ninh Bình
51 Giuse Nguyễn Cao Hoàn Chính xứ Trung Đồng  Gia Trung - Gia Viễn - Ninh Bình
52 Phêrô Đinh Văn Hoàng Phó xứ Áng Sơn  Ninh Hòa- Hoa Lư - Ninh Bình
53 Phanxico X. Nguyễn Văn  Hoàng Nhà Tĩnh Dưỡng Phát Diệm-Kim Sơn-Ninh Bình
54 Giuse Vũ Công Hoàng Nghỉ hưu tại Giáo họ Tân Tùng - Gx. Cồn Thoi  Cồn Thoi - Kim Sơn - Ninh Bình
55 Phêrô Lê Minh  Hoè Chính xứ Đồng Chưa  Gia Thịnh - Gia Viễn - Ninh Bình
56 Giuse Vũ Ánh  Hồng Chính xứ Cách Tâm, quản nhiệm Dưỡng Điềm  Chính Tâm - Kim Sơn - Ninh Bình
57 Giuse Nguyễn Văn  Huân Chính xứ Phúc Châu Phú Sơn - Nho Quan - Ninh Bình
58 Giuse Phạm Văn Hùng Phó xứ Hướng Đạo Đồng Hướng - Kim Sơn - Ninh Bình
59 Phêrô Vũ Thế  Hùng Chính xứ Áng Sơn  Ninh Hòa - Hoa Lư - Ninh Bình
60 Phanxico X. Trần Duy Hưng Chính xứ Phú Hậu  Hùng Tiến - Kim Sơn - Ninh Bình
61 Giuse Phạm Văn Hưng Phó xứ Đồng Chưa Gia Thịnh-Gia Viễn-Ninh Bình
62 Phêrô Lê Minh  Hưởng Chính xứ Tân Khẩn  Kim Mỹ - Kim Sơn - Ninh Bình
63 Giuse Phan Thanh Hưởng Chính xứ Mông Hưu  Chính Tâm - Kim Sơn - Ninh Bình
64 Giuse Lê Văn  Hưởng Giám đốc Trụ sở PD Xóm Mới 212 Lê Đức Thọ - P.15 - Q. Gò Vấp - Tp. HCM
65 Luca Phạm Văn  Huy Chính xứ La Vân  Ninh Giang-Hoa Lư-Ninh Bình
66 Phanxicô X. Phạm Đức  Huy Chính xứ Lạc Bình   Thạch Bình - Nho Quan - Ninh Bình
67 Phaolô Trần Lưu  Huynh Nghỉ hưu tại Nhà Tĩnh Dưỡng Phố Phú Vinh - Kim Sơn - Ninh Bình
68 Giuse Đinh Văn Huynh Trụ sở PD Xóm mới/Chuẩn bị đi học 212 Lê Đức Thọ - P.15 - Q. Gò Vấp - Tp. HCM
69 Gioan B. Bùi Văn  Kế Chính xứ Đồng Bài  Quảng Lạc - Nho Quan - Ninh Bình
70 Phêrô Trần Văn  Khải Phó xứ Cách Tâm  Chính Tâm - Kim Sơn - Ninh Bình
71 Martino Phạm Ngọc Khanh Tiểu chủng viện Phát Diệm  Kim Chính - Kim Sơn - Ninh Bình
72 Antôn Phạm Văn  Khánh Quản nhiệm xứ Tín Thuận Khánh Thành - Yên Khánh - Ninh Bình
73 Giuse Trần Văn  Khoa Chính xứ Cồn Thoi  Cồn Thoi - Kim Sơn - Ninh Bình
74 Gioan Đỗ văn  Khoa Chính xứ Ninh Bình 41 A Hoàng Hoa Thám - P. Thanh Bình - Tp. Ninh Bình
75 Tôma A. Nguyễn Bá Khuê Chính xứ Lãng Vân  Gia Lập - Gia Viễn - Ninh Bình
76 Giuse Phạm Ngọc Khuê Chính xứ Tôn Đạo  Ân Hòa - Kim Sơn - Ninh Bình
77 Phêrô Nguyễn Trung Kiên Chính xứ Yên Thổ  Yên Phú - Yên Mô - Ninh Bình
78 Antôn Phạm Hoàng Lãm Chính xứ Dục Đức  Kim Đinh - Kim Sơn - Ninh Bình
79 Gioan Đinh Công Lịch Phó Gđ Foyer PD, Bảo hệ Tòa án hôn phối Roma
80 Gioan B. Nguyễn Hữu Lộc Quản nhiệm xứ Tam Điệp Tân Bình - Tam Điệp - Ninh Bình
81 Antôn Bùi Đức Lợi Chính xứ Mỹ Thủy  Gia Thinh - Gia Viễn - Ninh Bình
82 Gioan Phan Văn  Lưỡng Phó xứ Phát Diệm Lưu Phương-Kim Sơn-Ninh Bình
83 Giuse Nguyễn Văn  Lượng Linh hướng Tcv Phát Diệm  Kim Chính - Kim Sơn - Ninh Bình
84 Phêrô Đinh Văn Luyện Chính xứ An Ngải  Quảng Lạc - Nho Quan - Ninh Bình
85 Giuse Nguyễn Công Minh Chính xứ Sơn Luỹ Đức Long - Nho Quan - Ninh Bình
86 Vicent Lê Văn Minh Chính xứ Phương Thượng Lưu Phương - Kim Sơn - Ninh Bình
87 Giuse Phạm Văn  Minh Quản nhiệm Giáo họ Tri Điền Yên Thái-Yên Mô-Ninh Bình
88 Giuse Hoàng Văn  Minh Phó xứ Đồng Bài  Quảng Lạc - Nho Quan - Ninh Bình
89 Phaolô Vũ Văn Nam Giám đốc Nhà Hành Hương 75 Phát Diệm Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
90 Giuse Lê Đức Năng Nhà tĩnh dưỡng Phát Diệm - Kim Sơn - Ninh Bình
91 Gioan Nguyễn Văn  Nghĩa Chính xứ Ngọc Cao  Đức Long - Nho Quan - Ninh Bình
92 Phêrô Lê Văn  Nhuận Chính xứ Yên Sơn Yên Sơn- Tam Điệp- Ninh Bình
93 Giuse Đinh Văn  Niêm Phó xứ Kim Trung  Kim Trung - Kim Sơn - Ninh Bình
94 Phêrô Trần Văn  Phàn Chính xứ Kim Đông  Kim Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
95 Antôn Nguyễn Văn Phong Phó Ban Di dân, Đặc trách tu
sinh Phát Diệm tại Sài Gòn
212 Lê Đức Thọ - P.15 - Q. Gò Vấp - Tp. HCM
96 Phêrô Đinh Văn Phong Quản nhiệm xứ Phú Thuận Khánh Thịnh - Yên Mô- Ninh Bình
97 Phanxicô X. Đinh Gia  Phú Phó xứ Tôn Đạo Ân Hòa - Kim Sơn - Ninh Bình
98 Phêrô Đinh Văn Phú Phó xứ Đồng Bài Quảng Lạc - Nho Quan - Ninh Bình
99 Phêrô Nguyễn Hồng  Phúc Chính xứ Khiết Kỷ  Ân Hòa - Kim Sơn - Ninh Bình
100 Vinhsơn Phạm Hữu Phước Tu học Roma
101 Phêrô Nguyễn Văn  Phương Chính xứ Hóa Lộc  Định Hóa - Kim Sơn - Ninh Bình
102 Vincent Nguyễn Văn  Phương Chính xứ Hợp Thành  Cồn Thoi - Kim Sơn - Ninh Bình
103 Rôcô Nguyễn Văn Phương Chính xứ Yên Khê  Khánh Cư - Yên Khánh - Ninh Bình
104 Phêrô Vũ Đức  Phượng Chính xứ Yên Vân  Khánh Vân - Yên Khánh - Ninh Bình
105 Phêrô Đinh Văn Quang Du học  Du học Mỹ
106 Giuse Đinh Văn  Quang Phó xứ Hóa Lộc Định Hóa-Kim Sơn-Ninh Bình
107 Phanxico X. Nguyễn Đức Quỳnh Hưu dưỡng tại Trụ Sở Phát Diệm 212 Lê Đức Thọ - P.15 - Q. Gò Vấp - Tp. HCM
108 Phaolô Nguyễn Văn Sang Chính xứ Phúc Lai  Sơn Lai - Nho Quan - Ninh Bình
109 Giuse Nguyễn Anh  Sơn Quản nhiệm xứ Phúc Hải Khánh Trung - Yên Khánh - Ninh Bình
110 Phêrô Nguyễn Văn  Tài Phó xứ Khoan Dụ Khoan Dụ-Lạc Thủy-Hoà Bình
111 Giuse Nguyễn Đức Thành Phó xứ Cồn Thoi Cồn Thoi-Kim Sơn-Ninh Bình
112 Phaolô Nguyễn Văn Thành Chính xứ Gia Lạc  Khánh Hội-Yên Khánh-Ninh Bình
113 Phaolô Trần Văn  Thảo Chính xứ Tùng Thiện  Kim Tân - Kim Sơn - Ninh Bình
114 Phêrô Trần Mạnh  Thiêm Đại Chủng viện Hà Nội Hà Nội
115 Giuse Mai Văn Thiện Chính xứ Bình Sa  Lai Thành - Kim Sơn - Ninh Bình
116 Phêrô Nguyễn Văn Thiện Quản lý TGM  75 Phát Diệm Đông-Kim Sơn - Ninh Bình
117 Giuse Vũ Văn Thiện Quản nhiệm Bình Hải  Yên Nhân-Yên Mô - Ninh Bình
118 Gioan B. Phạm Xuân Thiện Phó xứ Thuần Hậu  Ân Hoà-Kim Sơn - Ninh Bình
119 Têphanô Phạm Văn Thịnh Chánh Văn Phòng TGM  75 Phát Diệm Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
120 Tôma A. Nguyễn Xuân Thịnh Quản nhiệm xứ Cổ Loan/chăm sóc bệnh nhân Cổ Loan, Ninh Tiến - tp. Ninh Bình 
121 Giuse Mai Văn Thông Chính xứ Yên Bình  Yên Lộc - Kim Sơn - Ninh Bình
122 Giuse Đỗ Văn Thuận Phó xứ Sào Lâm Văn Phú - Nho Quan - Ninh Bình
123 Phao lô Phạm Văn  Thức Phó xứ Phúc Nhạc Khánh Nhạc-Yên Khánh-Ninh Bình
124 Vincent Trần Minh Thực Đại Chủng viện Huế 30 Kim Long - Tp. Huế
125 Vincent Phạm Văn  Thuyết Phó xứ Vô Hốt Lạc Vân-Nho Quan-Ninh Bình
126 Giuse Đinh Đình Tiến Quản nhiệm xứ Bình Hòa  Khánh Hồng - Yên Khánh - Ninh Bình
127 Giuse Trần Văn  Tiến Phó xứ Như Sơn  Xuân Thiện - Kim Sơn - Ninh Bình
128 Giuse Nguyễn Văn  Tiệp Phó xứ Ninh Bình  41 A Hoàng Hoa Thám - P. Thanh Bình - Tp. Ninh Bình
129 Phêrô Nguyễn Văn Tĩnh Chính xứ Văn Hải  Khoan Dụ - Lạc Thủy - Hòa Bình
130 Giuse Trần Văn  Tịnh Trung tâm MV-Chuẩn bị đi học  Kim Chính - Kim Sơn - Ninh Bình
131 Giuse Phan Văn  Toàn Chính xứ Thiện Dưỡng  Ninh Vân - Hoa Lư - Ninh Bình 
132 Giuse Trần Văn  Toản Chính xứ Kim Trung  Kim Trung - Kim Sơn - Ninh Bình
133 Gioan B. Nguyễn Công Tráng Chính xứ Mưỡu Giáp  Gia Xuân - Gia Viễn - Ninh Bình
134 Tôma Phạm Văn  Triển Cha giáo tại TTMV  Kim Chính - Kim Sơn - Ninh Bình
135 Phaolô Phạm Công Trình Chính xứ Hướng Đạo  Đồng Hướng - Kim Sơn - Ninh Bình
136 Phaolô Đinh Công Trung Chính xứ xứ Hải Nạp  Yên Hòa - Yên Mô - Ninh Bình 
137 Phêrô Bùi Văn Phó xứ Khoan Dụ Khoan Dụ - Lạc Thủy- Hòa Bình
138 Giuse Trần Văn  Tứ Quản nhiệm xứ Thiện Mỹ 390 Trần Quang Khải, P. Thiện Tân - Ninh Sơn - Ninh Bình
139 Giuse Hoàng Đình Từ Quản nhiệm Quân Triêm Chất Bình - Kim Sơn - Ninh Bình
140 Antôn Phan Văn  Tự  Tổng Đại diện  75 Phát Diệm Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
141 Giuse Trần Văn Tuân Phó xứ Nam Biên Khánh Mậu-Yên Khánh - Ninh Bình
142 Antôn Trần Văn  Tuấn Chính xứ Liên Phương  Gia Thủy - Nho Quan- Ninh Bình
143 Matthêu Nguyễn Văn Tuấn Quản nhiệm xứ Di Dân  - TT. Di Dân - Yên Thủy - Hòa Bình
144 Giuse Trần Quốc Tuấn Quản nhiệm xứ Antôn (Tĩnh Khê)  Gia Phong - Gia Viễn - Ninh Bình
145 Phêrô Nguyễn Văn Tuấn Phó xứ Lãng Vân Gia Lập - Gia Viễn - Ninh Bình
146 Giuse Nguyễn Văn  Tuyên Cha giáo TTMV Kim Chính - Kim Sơn - Ninh Bình
147 Phaolô Nguyễn Tất Ứng Chính xứ Tân Mỹ  Kim Mỹ - Kim Sơn - Ninh Bình
148 Gioan B. Lê Ngọc Vân Quản nhiệm Xích Thổ  Xích Thổ-Nho Quan- Ninh Bình
149 Giuse Trần Ngọc Văn Nghỉ hưu tại Gx. Hải Cường  Văn Hải - Kim Sơn - Ninh Bình
150 Antôn Nguyễn Văn  Vinh Chính xứ Hoàng Mai  Ninh An - Hoa Lư - Ninh Bình
151 Phêrô Nguyễn Quang Vinh Cha Giáo Tcv Phát Diệm Kim Chính - Kim Sơn - Ninh Bình
152 Giuse Nguyễn Văn  Vịnh Phó xứ Mưỡu Giáp Gia Xuân - Gia Viễn - Ninh Bình
153 Giuse Trần Văn  Vịnh Chính xứ Kim Tạo Kim Hải - Kim Sơn - Ninh Bình
154 Phêrô Mai Văn Vọng Giám đốc Tcv Phát Diệm  Kim Chính - Kim Sơn - Ninh Bình
155 Giuse Nguyễn Văn  Yêm Chính xứ Như Tân  Kim Tân - Kim Sơn - Ninh Bình
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm