Giáo xứ Khoan Dụ Giáo xứ Xích Thổ Giáo xứ Uy Đức Giáo xứ Uy Tế Giáo xứ Vô Hốt Giáo xứ Sơn Lũy Giáo xứ Lãng Vân Giáo xứ La Vân Giáo xứ Sào Lâm Giáo xứ Phúc Lai Giáo xứ Mỹ Châu Giáo xứ Áng Sơn Giáo xứ Ninh Bình Giáo xứ Hào Phú Giáo xứ An Ngải Giáo xứ Thiện Dưỡng Giáo xứ Hoàng Mai Giáo xứ Yên Vân Giáo xứ Yên Liêu Giáo xứ Yên Thổ Giáo xứ Quảng Nạp Giáo xứ Hải Nạp Giáo xứ Bạch Liên Giáo xứ Bình Hải Giáo xứ Bình Hòa Giáo xứ Quảng Phúc Giáo xứ Phương Thượng Giáo xứ Nam Biên Giáo xứ Phúc Hải Giáo xứ Hiếu Thuận Giáo xứ Gia Lạc Giáo xứ Tam Châu Giáo xứ Tín Thuận Giáo xứ Phúc Nhạc Giáo xứ Quân Triêm Giáo xứ Như Sơn Giáo xứ Cách Tâm Giáo xứ Xuân Hồi Giáo xứ Dưỡng Điềm Giáo xứ Mông Hưu Giáo xứ Dục Đức Giáo xứ Quyết Bình Giáo xứ Khiết Kỷ Giáo xứ Tôn Đạo Giáo xứ Phú Hậu Giáo xứ Hòa Lạc Giáo xứ Ứng Luật Giáo xứ Hướng Đạo Giáo xứ Trì Chính Giáo xứ Thuần Hậu Giáo xứ Hoài Lai Giáo xứ Hảo Nho Giáo xứ Hóa Lộc Giáo xứ Văn Hải Giáo xứ Như Tân Giáo xứ Tân Mỹ Giáo xứ Tùng Thiện Giáo xứ Tân Khẩn Giáo xứ Cồn Thoi Giáo xứ Hợp Thành Giáo xứ Kim Trung Giáo xứ Đồng Chưa Giáo xứ Trung Đồng Giáo xứ Mưỡu Giáp Giáo xứ Phú Thuận Giáo xứ Bình Sa Giáo xứ Di Dân Giáo xứ Lạc Bình Giáo xứ Phúc Châu Giáo xứ Yên Bình Giáo xứ Phát Vinh Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm