Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Dòng mến Thánh giá Phát Diệm > Hình ảnh
Lễ khán trọn đời, 2015
Cộng đoàn Cách Tâm
Cộng đoàn Cồn Thoi
Cộng đoàn Đồng Chưa
Cộng đoàn Dưỡng Điềm
Cộng đoàn Hà Nội
Cộng đoàn Hảo Nho
Cộng đoàn Hóa Lộc
Cộng đoàn Hướng Đạo
Cộng đoàn Nhà Mẹ
Cộng đoàn Như Sơn
Cộng đoàn Phúc Nhạc
Cộng đoàn Quỹ Nhất (Gp Bùi Chu)
Cộng đoàn Quyết Bình
Cộng đoàn Sào Lâm
Cộng đoàn St Louis (Hoa Kỳ)
Cộng đoàn Tân Khẩn
Cộng đoàn Tân Mỹ
Cộng đoàn Tân Phú (Sài Gòn)
Cộng đoàn Thuần Hậu
Cộng đoàn Tòa Giám Mục
Cộng đoàn Tôn Đạo
Cộng đoàn Trung Đồng
Cộng đoàn Trung tâm mục vụ
Cộng đoàn Văn Hải
Cộng đoàn Vô Hốt
Cộng đoàn Xích Thổ
Lễ khấn trọn đời năm 2012
Lễ Khấn trọn đời và mừng Kim khánh
9 nữ tu HDMTGPD khấn lần đầu, 11-8-2011

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm