Trang chủ > PHỤNG VỤ > Hạnh các thánh > Tháng 06

Tháng 06

Ngày 1/6: Thánh Giút-ti-nô tử đạo     | 18:31 | 23/10/2015
Ngày 1/6: Thánh Giuse Túc giáo dân tử đạo     | 18:30 | 23/10/2015
Ngày 2/6: Thánh Mác-sen-li-nô và Phê-rô tử đạo     | 18:28 | 23/10/2015
Ngày 2/6: Thánh Đa-minh Ninh giáo dân tử đạo     | 18:26 | 23/10/2015
Ngày 3/6: Thánh Ca-rô Loan-ga và các bạn tử đạo     | 18:24 | 23/10/2015
Ngày 3/6: Thánh Phaolô Đổng giáo dân tử đạo     | 18:23 | 23/10/2015
Ngày 5/6: Thánh Bô-ni-phát giám mục tử đạo     | 18:16 | 23/10/2015
Ngày 5/6: Thánh Luca Vũ Bá Loan linh mục tử đạo     | 18:15 | 23/10/2015
Ngày 5/6: Thánh Đa-minh Toại và Huyên giáo dân tử đạo     | 18:13 | 23/10/2015
Ngày 6/6: Thánh Nô-bê-tô giám mục     | 18:11 | 23/10/2015
Ngày 6/6: Thánh Phê-rô Dũng và Phê-rô Thuần giáo dân tử đạo     | 18:09 | 23/10/2015
Ngày 6/6: Thánh Vinh-sơn Dương tử đạo     | 18:04 | 23/10/2015
Ngày 7/6: Thánh Giuse Trần Văn Tuấn giáo dân tử đạo     | 17:59 | 23/10/2015
Ngày 9/6: Thánh Ép-rem phó tế tiến sĩ     | 16:11 | 23/10/2015
Ngày 11/6: Thánh Ba-na-ba tông đồ     | 16:10 | 23/10/2015
Ngày 13/6: Thánh An-tôn Pa-đua linh mục tiến sĩ     | 16:08 | 23/10/2015
Ngày 13/6: Thánh Au-tinh Huy, Ni-cô-la Thể và Đa-minh Đinh Đạt quân nhân tử đạo     | 16:06 | 23/10/2015
Ngày 16/6: Thánh An-rê Tường, Vinh-sơn Tương, Đa-minh Mạo, Đa-minh Nhi và Đa-minh Nguyên giáo dân tử đạo     | 16:03 | 23/10/2015
Ngày 17/6: Thánh Phêrô Đa giáo dân tử đạo     | 16:00 | 23/10/2015
Ngày 19/6: Thánh Rô-mun-đô viện phụ     | 15:55 | 23/10/2015
Ngày 21/6: Thánh Lu-y Gon-da-ga tu sĩ     | 15:53 | 23/10/2015
Ngày 22/6: Thánh Pao-li-nô Nô-la giám mục     | 15:51 | 23/10/2015
Ngày 24/6: Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả     | 15:50 | 23/10/2015
Ngày 26/6: Thánh Đa-minh và Phan-xi-cô Chiểu giám mục và thầy giảng tử đạo     | 15:48 | 23/10/2015
Ngày 27/6: Thánh Cy-rin-lô A-lê-xăn-ta giám mục tiến sĩ     | 15:44 | 23/10/2015
Ngày 27/6: Thánh Tô-ma Toán thầy giảng tử đạo     | 15:42 | 23/10/2015
Ngày 28/6: Thánh I-rê-nê giám mục tử đạo     | 15:40 | 23/10/2015
Ngày 29/6: Thánh Phê-rô và Phao-lô tông đồ     | 15:38 | 23/10/2015
Ngày 30/6: Các thánh tử đạo tiên khởi giáo đoàn Rô-ma     | 15:36 | 23/10/2015
Ngày 30/6; Thánh Vinh-sơn Đỗ Yến linh mục tử đạo     | 15:35 | 23/10/2015
    Trang
  • 1
  • 2

 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm
Loading ...